UV Photoinitiators

Name Family Chemical name Synonyms Cas Number
PI-500 Type I photoinitiator 50% 1-Hydroxy-CycloHexyl-Phenyl-Ketone                                          50% Benzophenone Benzophenone +  1-hydroxycyclohexyl phenyl ketone 50% 947-19-3     50% 119-61-9
PI-184 Type I photoinitiator 1-Hydroxycyclohexyl phenylketone 1-Hydroxycyclohexyl-phenyl-ketone  947-19-3
PI-369 Type I photoinitiator Ethyl 1-(3-anilinopropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylate ethyl 1-(3-anilinopropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylate 119313-12-1
PI-379 Type I photoinitiator 2-dimethylamino-2-(4-methyl-benzyl)-1-(4-morphol-4-yl-phenyl)-butan-1-one 2-dimethylamino-2-(4-methyl-benzyl)-1-(4-morpholin-4-yl-phenyl)-butan-1-one 119344-86-4
PI-907 Type I photoinitiator 2-Methyl-1-[4-(methylthio)Phenyl]-2-(4-morpholinyl)-1-propanone 2-methyl-1-[4-(methylthio)phenyl]-2-morpholinopropan-1-on 71868-10-5
PI-1173 Type I photoinitiator 2-Hydroxy-2-Methyl-1-Phenylpropanone 2-Hydroxy-2-Metyl-1-Phenylpropanone 7473-98-5
PI-BDK Type I photoinitiator 2,2-Dimethoxy-2-Phenylacetophenone 2,2- Dimethyoxy-2-Phenylacetophenone 24650-42-8
PI-TPO Type I photoinitiator 2,4,6-Trimethylbenzyl-diphenyl Oxide Phosphine 2,4,6-Trimethyylbenzoyl-diphenyl Phosphine Oxide 75980-60-8
PI-TPOL Type I photoinitiator Ethyl (2,4,6 – Trimethylbenzoyl) Phenyl Phosphine Ethyl (2,4,6 – Trimethyylbenzoyl) Phenyl Phosphinate 84434-11-7
PI-BP Type II photoinitiator Benzophenone Benzophenone  119-61-9
PI-MBZ Type II photoinitiator 4-metil-benzofenona 4-methyl benzophenone 134-84-9
PI-PBZ Type II photoinitiator 4-metil-benzofenona 4-phenyl benzophenone 2128-93-0
PI-OMBB Type II photoinitiator Metil-O-Benzoil-Benzoato Methyl-o-benzoylbenzoate 606-28-0
PI-ITX Type II photoinitiator 2-isopropiltioxantona 2-Isopropyl Thioxanthone 5495-84-1
PI-DETX Type II photoinitiator 2,4-dietiltioxantona 2,4-diethylthioxanthone 82799-44-8
PI-MBF Type II photoinitiator Metil Benzoilformato  Methylbenzoylformate 15206-55-0
PI-EDB Synergistic Photoinitiator Etil-4-dimetilamino benzoato Ethyl-4-(dimethylamino) benzoate 10287-53-3
PI-EHA Synergistic Photoinitiator 2-etilhexil-4-dimetilaminabenzoato 2-ethylhexyl-4-dimethylaminobenzoate 21245-02-3