UV Photoinitiators

NameFamilyChemical nameSynonymsCas Number
PI-500Type I photoinitiator50% 1-Hydroxy-CycloHexyl-Phenyl-Ketone                                          50% BenzophenoneBenzophenone +  1-hydroxycyclohexyl phenyl ketone50% 947-19-3     50% 119-61-9
PI-184Type I photoinitiator1-Hydroxycyclohexyl phenylketone1-Hydroxycyclohexyl-phenyl-ketone 947-19-3
PI-369Type I photoinitiatorEthyl 1-(3-anilinopropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylateethyl 1-(3-anilinopropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylate119313-12-1
PI-379Type I photoinitiator2-dimethylamino-2-(4-methyl-benzyl)-1-(4-morphol-4-yl-phenyl)-butan-1-one2-dimethylamino-2-(4-methyl-benzyl)-1-(4-morpholin-4-yl-phenyl)-butan-1-one119344-86-4
PI-907Type I photoinitiator2-Methyl-1-[4-(methylthio)Phenyl]-2-(4-morpholinyl)-1-propanone2-methyl-1-[4-(methylthio)phenyl]-2-morpholinopropan-1-on71868-10-5
PI-1173Type I photoinitiator2-Hydroxy-2-Methyl-1-Phenylpropanone2-Hydroxy-2-Metyl-1-Phenylpropanone7473-98-5
PI-BDKType I photoinitiator2,2-Dimethoxy-2-Phenylacetophenone2,2- Dimethyoxy-2-Phenylacetophenone24650-42-8
PI-TPOType I photoinitiator2,4,6-Trimethylbenzyl-diphenyl Oxide Phosphine2,4,6-Trimethyylbenzoyl-diphenyl Phosphine Oxide75980-60-8
PI-TPOLType I photoinitiatorEthyl (2,4,6 – Trimethylbenzoyl) Phenyl PhosphineEthyl (2,4,6 – Trimethyylbenzoyl) Phenyl Phosphinate84434-11-7
PI-BPType II photoinitiatorBenzophenoneBenzophenone 119-61-9
PI-MBZType II photoinitiator4-metil-benzofenona4-methyl benzophenone134-84-9
PI-PBZType II photoinitiator4-metil-benzofenona4-phenyl benzophenone2128-93-0
PI-OMBBType II photoinitiatorMetil-O-Benzoil-BenzoatoMethyl-o-benzoylbenzoate606-28-0
PI-ITXType II photoinitiator2-isopropiltioxantona2-Isopropyl Thioxanthone5495-84-1
PI-DETXType II photoinitiator2,4-dietiltioxantona2,4-diethylthioxanthone82799-44-8
PI-MBFType II photoinitiatorMetil Benzoilformato Methylbenzoylformate15206-55-0
PI-EDBSynergistic PhotoinitiatorEtil-4-dimetilamino benzoatoEthyl-4-(dimethylamino) benzoate10287-53-3
PI-EHASynergistic Photoinitiator2-etilhexil-4-dimetilaminabenzoato2-ethylhexyl-4-dimethylaminobenzoate21245-02-3