PVB樹脂

同義詞:聚乙烯醇縮丁醛樹脂、聚(2-丙基-間-二噁烷-4,6-二烯)、乙烯基縮醛聚合物丁縮醛
CAS號: 63148-65-2
             
SQ PVB 系列 – 高縮丁醛含量和低粘度
網格 粘度 10% 縮丁醛含量 醋酸含量 羥基含量 酸度 非易失性
PVB 1011 9 – 14 mpa.s 76 – 85 % ≤ 3,0 % 12 – 17 % ≤ 0,5 mgKOH ≥ 98 %
PVB 1017 14 – 20 mpa.s 76 – 85 % ≤ 3,0 % 12 – 17 % ≤ 0,5 mgKOH ≥ 98 %
PVB 1025 20 – 30 mpa.s 76 – 85 % ≤ 3,0 % 12 – 17 % ≤ 0,5 mgKOH ≥ 98 %
PVB 1042 30 – 55 mpa.s 76 – 85 % ≤ 3,0 % 12 – 17 % ≤ 0,5 mgKOH ≥ 98 %
PVB 1047 35 – 60 mpa.s 76 – 85 % ≤ 3,0 % 12 – 17 % ≤ 0,5 mgKOH ≥ 98 %
PVB 1070 60 – 80 mpa.s 76 – 85 % ≤ 3,0 % 12 – 17 % ≤ 0,5 mgKOH ≥ 98 %
PVB 1095 80 – 110 mpa.s 76 – 85 % ≤ 3,0 % 12 – 17 % ≤ 0,5 mgKOH ≥ 98 %
PVB 10210 160 – 260 mpa.s 76 – 85 % ≤ 3,0 % 12 – 17 % ≤ 0,5 mgKOH ≥ 98 %
             
SQ PVB 系列 – 中等縮丁醛含量和低粘度
網格 粘度 10% 縮丁醛含量 醋酸含量 羥基含量 酸度 非易失性
PVB 2011 9 – 14 mpa.s 66 – 76 % ≤ 3,0 % 17 – 29 % ≤ 0,5 mgKOH ≥ 98 %
PVB 2017 14 – 20 mpa.s 66 – 76 % ≤ 3,0 % 17 – 29 % ≤ 0,5 mgKOH ≥ 98 %
PVB 2025 20 – 30 mpa.s 66 – 76 % ≤ 3,0 % 17 – 29 % ≤ 0,5 mgKOH ≥ 98 %
PVB 2042 30 – 55 mpa.s 66 – 76 % ≤ 3,0 % 17 – 29 % ≤ 0,5 mgKOH ≥ 98 %
PVB 2047 35 – 60 mpa.s 66 – 76 % ≤ 3,0 % 17 – 29 % ≤ 0,5 mgKOH ≥ 98 %
PVB 2095 80 – 110 mpa.s 66 – 76 % ≤ 3,0 % 17 – 29 % ≤ 0,5 mgKOH ≥ 98 %